Select Page

Emancipatiemonitor 2016: het schiet niet op

Emancipatiemonitor 2016: het schiet niet op

13 december verscheen de emancipatiemonitor van 2016 en de weinig verrassende conclusie luidt: het schiet niet erg op met de emancipatie in Nederland.

Vrouwen verdienen nog altijd minder, werken minder en zorgen meer voor de kinderen. We hebben de belangrijkste punten van de monitor op een rijtje gezet. Ben je geabonneerd op de nieuwsbrief, dan heb je ze waarschijnlijk al gelezen.

 • In de eerste jaren na afstuderen kregen de hbo- en de wo-afgestudeerde vrouwen respectievelijk ongeveer 12% en 10% minder loon dan de mannen met een hbo c.q. wo-diploma.In de eerste jaren na afstuderen kregen de hbo- en de wo-afgestudeerde vrouwen respectievelijk ongeveer 12% en 10% minder loon dan de mannen met een hbo c.q. wo-diploma.
 • Twee jaar na afronding van een studie in natuur of techniek in het hbo kregen vrouwen 15% minder loon dan mannen met dezelfde afstudeerrichting. Na het behalen van een master in een bètarichting was het verschil iets minder groot (nog geen 10%)
 • In de bevolking tot 45 jaar zijn vrouwen nu hoger opgeleid dan mannen.
 • De gemiddelde arbeidsduur van moeders met een partner neemt toe. Bijna driekwart van de vrouwen met een baan werkt in deeltijd, tegenover een vijfde van de mannen. Een op de vijf in deeltijd werkende vrouwen wil meer uren werken.
 • Hoogopgeleide vrouwen zijn even ambitieus als hoogopgeleide mannen. Vrouwen die samenwonen met een man zijn minder gericht op het maken van carrière dan alleenwonende vrouwen en vrouwen die samenwonen met een vrouw.
 • In 2015 had 73% van de werkende vrouwen een deeltijdbaan, van de mannen was dat 21%.
 • Al met al nam de gemiddelde arbeidsduur van werkende vrouwen in 2015 toe naar 26,6 uur per week, ruim een uur langer dan in 2005 en twintig minuten meer dan in 2013. Mannen werkten met 37,7 uur in 2015 juist bijna een uur korter dan tien jaar eerder. Vergeleken met 2013 veranderde de duur van hun werkweek vrijwel niet.
 • Gemiddeld werkten vrouwen op het niveau van hbo-master, wo-master of doctor 32 uur per week.
 • Werkende vrouwen met thuiswonende kinderen en een partner hadden in 2015 een werkweek van 24 à 26 uur. Vergeleken met vrouwen in een andere huishoudenssamenstelling is dat weinig. Vaders met een partner hadden juist de langste werkweek (circa 40 uur). Bij geen enkele ander type huishouden is het verschil tussen vrouwen en mannen zo groot.
 • Als er een heel jong kind in huis is, dan willen vaders bovendien duidelijk minder vaak dan moeders minder uren werken of stoppen met werken.
 • Vrouwen hechten evenveel belang aan inhoud werk, minder aan carrière maken. Vrouwen geven even vaak als mannen aan veel plezier te hebben in hun werk en dit belangrijk te vinden vanwege de ontplooiingsmogelijkheden en het contact met collega’s. Maar ze zijn minder gericht op het bereiken van een hogere/topfunctie en onder de vrouwen en mannen met een gezin is de voorkeur voor een deeltijdbaan bij vrouwen veel hoger. Voltijdswerkende vrouwen zijn net zo sterk als mannen gericht op carrière maken, in deeltijd werkende vrouwen minder. De ambities hangen bij vrouwen wel en bij mannen niet samen met hun persoonlijke situatie. Alleenstaande vrouwen en hoogopgeleide vrouwen vinden het even vaak belangrijk om door te groeien naar een hogere functie als mannen in gelijke omstandigheden.
 • De tijdsbesteding cijfers laten zien dat mannen 35% en vrouwen 65% van de totale tijd besteed aan onbetaalde arbeid voor hun rekening nemen.
 • Ook zorgt de helft van de vaders van jonge kinderen minimaal een halve dag per week voor het kind terwijl de moeder werkt.
 • De cijfers laten echter ook zien dat er een toename is in het aandeel moeders van jonge kinderen dat van mening is dat vrouwen geschikter zijn voor de opvoeding van kinderen dan mannen.
 • In 2015 was van de managers op het hoogste beroepsniveau 25% een vrouw. De overheid en zorg vormen de enige bedrijfstak waar vrijwel even veel vrouwen als mannen in het hoge management zitten.
 • In 2014 was de koopkracht van mannen na de scheiding in doorsnee 0,2% minder dan voor de scheiding. Gescheiden vrouwen hadden te maken met bijna 25% koopkrachtverlies. Zijn er wel kinderen en wonen die bij de moeder, dan gaan mannen er ruim 10% in koopkracht op vooruit, terwijl vrouwen 23% verlies incasseren.

About The Author

Leave a reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

magazine for professional women

NIET OVER LIEFDE, MODE, STERREN, ZIEKTES & KIDS

Zijbalk ad

Coach nodig?

Je hoeft geen topsporter om een eigen coach te hebben. SheConsult helpt vrouwen te excelleren in hun loopbaan. Wij weten alles van ambitie, zelfvertrouwen, strategie, zichtbaarheid, onderhandelen en wat er nodig is om een nieuwe baan te vinden. Vrouwelijk Leiderschap is onze specialiteit.

Meer weten? Klik hier

Schrijf je in voor SheNews. Kosteloos

Informatie, tips, nieuws en wetenswaardigheden voor professionele vrouwen.You have Successfully Subscribed!